Alg. voorwaarden 

                                                                                                                                                                                         

  1. Algemene Voorwaarden Hondenschool Genieten samen met je hond

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten en activiteiten van Hondenschool Genieten samen met je hond, tenzij anders vermeld is bij de betreffende activiteit of schriftelijk overeengekomen is.

ALGEMEEN

1. Alle tussen Hondenschool Genieten samen met je hond en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
3. Bij minderjarige cursisten dienen ouders en/of wettige vertegenwoordigers altijd mede aanwezig te zijn.
4. Cursisten jonger dan 16 jaar worden niet toegestaan als begeleider van de hond, met uitzondering van de hond-kind cursus.
5. Cursisten trainen altijd voor eigen risico bij de hondenschool. Cursisten en toeschouwers vallen altijd onder de eigen wettelijke aansprakelijkheid. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen en/of goederen worden toegebracht. De trainer en eigenaar van de hondenschool zijn in geval van verwonding of schade niet aansprakelijk. Kinderen en honden vallen (indien bij verzekering gemeld) onder de WA Verzekering van ouders en/of begeleiders. We adviseren een goede WA verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

CURSUS

6. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
7. De cursisten dienen altijd het gehele cursusgeld per bank of contant te voldoen vóór aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
8. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Ook bij gedeeltelijke deelname of eigen annulering van een cursus wordt geen restitutie verleend.
9. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.
10. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor administratie en al gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
11. De hondenschool heeft het recht een cursus te annuleren tot 48 uur voor aanvang van de cursus, indien het aantal inschrijvingen lager is dan 3. De ingeschreven cursisten zullen ingepland worden zodra het minimale aantal inschrijvingen is gehaald.
12. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen. Afmelden kan via WhatsApp of per telefoon. Door de cursist afgemelde of gemiste lessen komen te vervallen. Er zal geen restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
13. Indien de cursist drie lessen niet is geweest zonder berichtgeving wordt deze uitgeschreven.
14. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.
15. Houd tijdens de training voldoende afstand van de honden van andere cursisten.
16. Honden mogen tijdens de training niet met elkaar snuffelen/spelen omdat dit de aandacht voor de baas vermindert; tenzij anders aangegeven.
17. Meld je af voor de les, als je hond ziek is of één van de volgende symptomen heeft:
• Diarree
• Koorts (dat is een temperatuur boven de 39°)
• Braken
• Sloom zijn
• Eet/drinkt niet of veel minder
• Een verwonding/wond/operatie heeft gehad waardoor hij/zij het rustig aan moet doen
Het kan zijn dat je hond een besmettelijke aandoening heeft en dat daarmee vooral jonge honden en honden met een verminderde weerstand kwetsbaarder zijn om ook besmet te worden. Omwille van het welzijn van je eigen hond en de honden van andere cursisten is het goed je hond te laten controleren door de dierenarts. Kom pas weer naar de les als je dierenarts zegt dat dit kan.
18. Indien de trainer twijfelt over de gezondheidstoestand van de hond heeft deze het recht de hond de toegang tot de training te weigeren.
19. Een teef die loops is, kan in overleg met de instructeur vooraf eventueel naar de les komen als de omstandigheden dit toelaten. Als het niet mogelijk is, is het verstandig om de les (zonder hond) te volgen. De geleerde oefeningen kunt u dan thuis met uw hond oefenen en de les daarna de vorderingen bespreken. We zijn niet aansprakelijk voor het missen van lessen door loopsheid van uw hond.

GEDRAGSREGELS CURSISTEN

20. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
21. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden aangelijnd te zijn.
22. De eerste les van elke cursus moet het dierenpaspoort meegebracht worden. De hond moet op basis van de algemene entingadviezen gevaccineerd worden tegen overdraagbare ziekten. Dit moet jaarlijks herhaald worden. Wanneer een hond volgens de titer procedure nog geen enting nodig heeft, moet de eigenaar een verklaring van de dierenarts meebrengen. (Wij adviseren om uw hond ook te laten inenten tegen besmettelijke kennelhoest). Op een cursusdag kunt u de hond beter niet vaccineren, omdat ze sloom kunnen worden van de vaccinatie.
23. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist een gezinslid meebrengt naar de training. Cursist en bezoeker(s) vormen geen overlast, gedragen zich volgens de gedragsregels en volgens de aanwijzingen en instructies van de trainer(s)
24. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de trainer u voorschrijft. (In verband met veiligheid van de cursist, de trainer en de omgeving)
25. Het dragen van slipkettingen, prikbanden of elektronische banden is verboden.
26. De hondenschool wil geen overlast veroorzaken voor bewoners/gebruikers in de directe omgeving. Daarom verwachten we van u: Dat u alleen parkeert op de aangegeven plaatsen. Dat u alle uitwerpselen van uw hond op of rondom het terrein van de hondenschool zelf opruimt.

GEDRAGSBEGELEIDING

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool Genieten samen met je hond. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de trainer(s). Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA verzekering met dekking voor honden wordt geadviseerd.

                                                                                                                                                                                         

Klachtenprocedure van Genieten samen met je hond

 

 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u. 

Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert.  

Bespreek uw klacht eerst 

Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met uw instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag!  

Komt u er niet uit met de instructeur, ,neem dan contact op met de eigenaar

Ruud Jansen  (info@genietensamenmetjehond)

Postadres: Torenstraat 37; 5151 JJ Drunen
E-mail: info@genietensamenmetjehond.nl
Telefoonnr: 06-36160112

Officiële klacht indienen  

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van de eigenaar van de hondenschool versturen.   

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling. 

 

Wat doen wij met uw klacht? 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

  • een korte beschrijving van uw klacht;
  • hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
  • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling  

De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij de eigenaar van de hondenschool

Verloop behandeling klacht  

Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. 

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.  Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen. 

 

 

                                                                

 

Wanneer aan bij alle partijen de maximale inspanning is geleverd en we er helaas niet samen uitkomen. Is er zowel voor ons als hondenschool als voor u als klant de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan het SPPD bestuur, die ons van verder advies kan voorzien om tot een oplossing te komen. www.sppd.nl

  

Klachtenformulier 

 email Naar   info@genietensamenmetjehond.nl               met onderstaande gegevens

Uw naam: 

Naam van uw hond:

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

 

 

Omschrijving klacht: (probeer uw klacht zo concreet mogelijk te omschrijven, bijvoorbeeld door namen en data te noteren)  

 

 

 

 

 

 

Gewenste oplossing/reactie (heeft u een voorstel voor eventuele oplossing of reactie?

 

 

 

 

 

 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: